Samarbete av vikt kring frågor som kan främja elevers tillgodogörande samt fullföljande av studier

ANALYS —

I Skolverkets riktlinjer framgår att vuxenutbildningen ska möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Detta inkluderar såväl förebyggande arbete som främjande av en god lärmiljö och individuella anpassningar och stöd.

På vår skola har vi ett resursteam som önskar bli mer tillgängliga för ämneslagen, så att vi gemensamt kan bidra till att eleverna kan tillgodogöra sig samt fullfölja sina studier på ett så optimalt sätt som möjligt.

Vi funderar dock över hur vi kan samarbeta kring dessa frågor. Ett sätt kan vara att SYV och kurator kommer till våra ämneslag för att prata om generella elevhälsofrågor, till exempel gemensamt förebyggande arbete och individuellt stöd för elever.

Ett samarbete över gränser är nödvändigt och därför vore det önskvärt att lärarna bjöd in SYV och kurator, men också skolledningen, till uppföljande ämneslagsmöten för vidare diskussion.

Frågor som är av vikt att dryfta är exempelvis: Vilka behov ser du hos flertalet elever och vad skulle resursteamet kunna bidra med här (t.ex. orienteringskurser kring olika frågor, föreläsare, information, annat)?

Flertalet elever behöver mer träning i delmomenten SKRIVA och PRATA. Skrivstödspassen på vår skola som erbjuda två gånger i veckan är uppskattat av eleverna. Kanske fler pass i skrivstöd? Studieverkstan lämpar sig inte så bra för de svagaste eleverna, för de behöver mer kontinuerlig stöttning, punktinsatser, form och struktur!

Resursteamet kan exempelvis bidra med:

– sitt ansvar för exempelvis utbildningen av datorprogrammen Alternativa lärverktyg, för de elever som behöver dessa. Inför dyslexiutredningar göra tester och tillsammans med specialpedagogerna ta fram underlag. Resursteamet hjälper också övriga pedagoger med att skriva pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram, men också att utröna vilka behov som finns i arbetslagen av information/ diskussion kring olika former av elevproblematik.

Sambedömningsträffar och diskussioner kring olika former av elevproblematik är tidskrävande. Därför är det nödvändigt att tid avsätts med kontinuerliga uppföljningar för ändamålet i fråga! Vilka behov finns av konsultation kring enskilda elever/ grupper av elever med liknande problematik?
W- och X-grupper är betungande, då de många gånger är fullsmockade med deltagare – och det på samma gång med elever med olika handikapp (t.ex. dyslexi, adhd, synfel m.m.).

Elevantalet i W är begränsat till cirka 26 elever, men oftast är de fler än så, vilket per automatik försvårar och stressar upp vårt arbete genom större arbetsbelastning i form av fler gruppändringsanmälningar, kontakter med undervisande kollegor, kuratorer, specialpedagoger samt övrig skolpersonal. Det skulle således vara till vår fördel om Vägledningscentrum gjorde sitt arbete och placerade SVA-eleverna rätt från början, men också att vi fick mer tid för konsultation kring enskilda elever – det vill säga tid som inte dras från vår egen undervisnings- eller planeringstid!

Lärare behöver framför allt ha förutsättningar och mer tid avsatt för att dryfta elevers tillgodogörande och fullföljande av deras studier på ett så optimalt sätt som möjligt!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *