Category: Serber, judar och romer

Romer och judar ej välkomna till Danmark!?

TEMA: Dansk antisemitism

Sverige har i långt högre grad erkänt förtidens övergrepp, också på romer, enligt den danske idéhistorikern Carsten Fenger-Grøndahl.

Han menar att detta gör den svenska politiken mer humanistisk än den danska: ”I Sverige er der masser af virkeligt gode sociale projekter, hvor man forsøger at integrere dem i det svenske samfund på en måde, så de kan beholde deres kulturelle særheder.” Carsten Fenger-Grøndahl säger vidare att romer i Sverige lever ”generelt under langt bedre forhold end den lille gruppe i Danmark”. Men så har det inte alltid varit. ”Længere tilbage i historien er der masser af uhyggelige eksempler på, hvordan romaer er blevet behandlet i Sverige. Der var for eksempel et tvangssteriliseringsprogram.”, tillägger Fenger-Grøndahl. (www.dr.dk, 2010-07-24)

”Diskrimineringen av romer i Sverige går tillbaka till 1500-talet. Okunnigheten om att det är staten som till stor del svarat för omfattande etnisk diskriminering av sina egna medborgare ända in i vår tid är stor. Även om den statligt godkända diskrimineringen och kränkningarna nu upphört är de negativa fördomarna mot romer så omfattande att man fortfarande kan tala om en utbredd motvilja mot romer, om antiziganism, i det svenska majoritetssamhället.” (Diskriminering av romer i Sverige – rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer)

Romer och judar, som har en gemensam förhistoria, har varit föremål för omfattande förföljelser i många länder genom historiens gång – nu senast i Nicolas Sarkozys Frankrike. I mångas ögon ses fortfarande romer som ”tjuvar” och judar som ”Kristi mördare”. Romska kulturföreningar i Sverige får avslag vid ansökningar om skyltuppsättning. Synagogan i Malmö utsätts ofta för våldsbrott och attentat.

En milstolpe i den judiska församlingens historia var dock andra världskriget. Stora skaror danska judar flydde över Sundet och de mottogs väl i Malmö och Skåne. ”Svenska judar har betytt mycket för Sverige. Alltsedan Aron Isaac kom hit på inbjudan av Gustav III har den judiska minoriteten i Sverige bidragit till utvecklingen av många viktiga samhällsområden; industri, handel, politik, ekonomi, kultur och inte minst vetenskap.” (Tal: Stockholms stora synagoga, 2009-01-27. Nyamko Sabuni, Integrations- och jämställdhetsminister – Regeringskansliet.) Men danska judar som önskar flytta tillbaka till sitt forna hemland förvägras danskt pass och permanent uppehållstillstånd!

Den påstått ökade antisemitismen och rasismen i Östeuropa är med jämna mellanrum på tapeten i västerländska och nordiska media, men den danska och nordiska sopas under mattan. Varför?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Alla äro vi Noas barn!

ANALYS —

Judar och araber är Abrahams barn. Judar är i genetiskt släktskap med palestinier, syrier och libaneser, men således genetiskt mycket nära de vandrande brödrafolken romerna, kurderna och serberna – som alla i sin tur är närbesläktade med de ariska, eller urindoeuropeiska, folken.

Serberna och kroaterna hävdar sitt keltiska och ariska ursprung (kelt, -isk av hebreiskans gault som betyder “i förskingring” och aryani från sanskrit som betyder “förnäm”). Samma rätt till den keltisk-ariska kulturen hävdar även albanerna, tyskarna, svenskarna, engelsmännen, irländarna, skottarna – liksom perserna, dagens iranier.

Det vore missvisande att påstå att bara judarna skulle vara ett utvalt folk, liksom det vore fel att endast klassificera romerna som “resande folk”.

Serberna är Noas sons Jafets ättlingar, liksom goterna (jfr. gault), kurderna och romerna. “Sverige är urhemmet för Jafets ättlingar, vilka inflyttat hit kort efter syndafloden”, skriver Olof Rudbeck d.ä. (1630-1702). I Atlantican, som är ett mästerligt verk i fyra volymer, skriver Rudbeck att Sverige kom att befolkas av ättlingar till Noas son Jafet kort efter syndafloden och att många av de europeiska folken i själva verket härstammade från detta folk, som han identifierade med goterna.

Rudbeck var en utpräglad slavofil. Hans forskning stödjer mina teorier om att svenskar och serber har oanade band sinsemellan, att romerna och judarna inte kom till Skandinavien på 1500-talet utan mycket tidigare. Men flera otryckta arbeten lades i aska i den stora stadsbranden i Uppsala 1702. En slump, eller konspiration?

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA