Category: Ljubomirs samlade drömmar

Сан уочи великог замрачења сунца

Јутрос (субота 19. август 2017.) ми се приказао сан, који бих желио да подијелим с Вама:

У сну ми се приказао свештеник у црној мантији. Иде макаданским путем поред ријеке, одозго на доле на лијевој страни панорамске слике сна, и то великом брзином као змај. У позадини ријеке огромна шума. Посматрам га из далека. Из чистог немира одлете у ријеку, за трен као птица змајевица. И потопи се свети човјек недужни. У том тренутку се пробудих, жена ми је стигла са вечерњег дежурања.

Браћо и сестре – опрезно! У понедељак 21. августа је велико помрачење сунца. Сљедећег мјесеца, почетком 23. септембра па све до 27. истога мјесеца, биће критично за човјечанство. Помрачење сунца је лош знак за Хришћане.

Цитат из Библије: “Погледајте, долази Божји дан – окрутни дан беса и љутње који ће опустошити Земљу и уништити све грешнике. Сунце ће нестати и Месец неће давати светло”.

drac Љубомир Т. Девић Косарић-Лијовић Вајмеш-Кастриота

______________________________________________

Översättning till svenska:

Dröm inför den stora solförmörkelsen

I morse (lördag 19 augusti 2017) visade sig en dröm för mig som jag skulle vilja delge med Er:

I en dröm visade sig en präst i en svart mantel för mig. Den går på en makadamväg vid floden, uppifrån och ner på vänster sida av en panoramabild av en dröm, i hög hastighet som en drake. I bakgrunden av floden finns en enorm skog. Jag tittar på honom på långt håll. Av ren oro flög han ut i floden, för ett ögonblick som en drakfågel. Och den helige oskyldige mannen drunknade. I det ögonblicket jag vaknade, kom min fru från kvällsskiftet.

Bröder och systrar – var försiktiga! Det blir en stor solförmörkelse måndagen den 21 augusti. Nästa månad, från början av den 23 september till den 27:e samma månad, kommer att vara avgörande för mänskligheten. Solförmörkelsen är ett dåligt tecken för kristna.

Ett citat ur Bibeln: “Se, Guds dag kommer – en grym dag av vrede och ilska som kommer att ödelägga jorden och förgöra alla syndare. Solen kommer att försvinna och månen kommer inte att ge ljus.”

drac Ljubomir T. Dević Kosarić-Lijović Vajmeš-Kastriota

En dröm om planeten X, 19-20/11-2016

Lördagsnatten mot söndagsmorgonen 19-20/11-2016 drömde jag en dröm som var så verklig att jag fick nedteckna den.

I mina syner såg jag till höger om mig två planeter så ljusnande stora och genomskinligt skinande, varav den ena var jorden och den andra ovanför den månen, solen eller planeten X.

Helt abrupt började ovan liggande planeten att byta bana och med stor kraft flytta på sig nedåt sydväst. Den lämnade stora sammanhängande spår efter sig, som bromsspår efter bildäck, i det ljusblå himlavalvet. Planeten rörde sig med stor precision och snabbhet mot vår jord.

Jag blev panikslagen i drömmen och trodde att det nu var Domens dag som kom, och att alla vi skulle utplånas för all tid från jorden.

Men planeten träffade inte jorden utan passerade förbi den, med minsta möjliga marginal, på dess västra sida.

Drömmen kom tillbaka två gånger, utan avbrott i två likadana filmsekvenser.

Samma sak hände i den andra sekvensen, där ovan liggande planeten i ren stillhet styrde mot tellus och passerade förbi med minsta möjliga marginal.

Jag vet inte om jordens magnetfält påverkades av planetens förbipasserande, men tror att det lämnade nämnvärda spår efter sig.

Den som lever får se!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Engelsk översättning av Lj. T. Dević/


A DREAM ABOUT THE PLANET X, 19-20th November 2016

I dreamed during Saturday night to Sunday morning, on 19-20th November 2016, a dream that was so real that I had to record it.

In my vision I saw, to my right, two big brightening and translucently shiny planets, of which one was the Earth and the other one above – the Moon, the Sun or the Planet X.

All of a sudden, the planet began to change course and with great power it moved downwards south-west. It left large contiguous traces, like tracks of tyres, in the light blue sky. The planet was moving with great precision and speed to our planet.

I was panicking in the dream and thought that now was the Judgement Day, and that all of us would be wiped out for all time from the Earth.

But the planet did not hit Earth, but passed by it without stopping, with the smallest possible margin, on its west side.

The dream came back twice, without a break, in two similar cinematics.

The same thing happened in the second sequence, where the overhead planet in pure stillness moved towards Tellus and passed by the smallest possible margin.

I do not know about the Earth’s magnetic field and if it was affected by the planet passing by, but I believe that it left significant traces.

The living must see for themselves!

drac Ljubomir T. Dević, Bachelor of Arts,
member of the Scanian Writers Society and ASLA

Drömsekvens 17/10-2015

Jag drömde en sekvens tidigt på lördagsmorgonen 17/10-2015 som jag vill återberätta:

Jag betraktar Rysslands president Vladimir Putins arbetsrum i svartvita bilder; överallt står överfulla cigarrettaskfat och uppdruckna öl- och spritglas. Putins arbetsnatt tycks ha varit lång och intensiv med många livsviktiga beslut som fattats på löpande band.

I samma veva förflyttas jag lite nätt längre bort i drömmen till en offentlig plats, där jag står i folkmassan och väntar i kön på något; det kan vara en flygplats, en biosalong eller ett affärskomplex.

En man sticker ut från folkmassan och rop hörs: ”Stoppa honom, stoppa honom!” Mannen närmar sig mig och jag ser hans ansikte allt tydligare; han bär glasögon, är kortklippt, ljus och rätt smal, någonstans runt 55+. Säkerhetspersonalen är som oftast frånvarande.

I drömmen hör jag röster om att jag ska ”slå, slå, slå” och jag tar således ett krafttag och förbereder mig för att slå ned den misstänkte mannen. Jag slår ett hårt slag och vaknar till i all hast.

Innan mina drömmar försvinner helt ser jag Putin igen, och han verkar vara skärrad. Men Putins vrede slår tillbaka som en bumerang, 500 barn utnyttjas sexuellt och skulden läggs på mannen. ”Stackars barn! Vad har de gjort för fel?” tänker jag.

Drömmar slår aldrig fel och siffran 500 är högst intressant. Vad händer om 500 dagar? Det är bara Putin som vet!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

____________________________________________________

Engelsk översättning av Lj. T. Dević/


A DREAM SEQUENCE, 17th OCTOBER 2015


I dreamed a sequence on early Saturday morning, on 17th October 2015, that I would like to retell:

I watch the Russian President Vladimir Putin’s workroom in black-and-white images; overflowing ashtrays of cigarettes and drunken beer and liquor glasses are everywhere. Putin’s working night seems to have been long and intense with many vital decisions on the assembly line.

At the same time, I am moving smoothly further away through the dream into a public place, where I stand in the crowd, waiting in line at anything; it could be an airport, a theatre or a business complex.

A man stands out from the crowd and cries are heard: “Stop him, stop him!” The man approaches me and I see his face more clearly; he wears glasses, is cut short, light and slim, somewhere around 55+. Security staff are absent, for the most part.

In the background, in the dream, I hear voices telling me to “beat, beat, beat” and thus I take a vigorous stand and prepare myself to turn down the suspected man. I strike a blow and wake up in a hurry.

Before my dreams disappear completely, I see Putin again and he seems to be upset. But Putin’s anger turns back as a boomerang, 500 children are sexually exploited and the blame is placed on the man. “Poor children! What have they done wrong?”, I thought for myself.

Dreams never hit wrong and the number of 500 is very interesting. What will happen in 500 days? It is only Putin who knows!

drac Ljubomir T. Dević, Bachelor of Arts,
member of the Scanian Writers Society and ASLA