Rektorernas klassrumsbesök för få och dåligt underbyggda för att vara lönegrundande

ANALYS —

Rektorerna gör periodvisa klassrumsbesök för att se hur och hur mycket eleverna tränar de olika förmågorna, men flera utav dem saknar pedagogisk kompetens och erfarenhet för att överhuvudtaget kunna yttra sig i frågan.

Många rektorer är på kontinuerliga uppföljande ledningsmöten samt går på långvarig rektorsutbildning och rektorslyft, vilket i sig är bra för skolverksamheten, men deras märkbara frånvaro som pedagogiska ledare medför att inget förändringsarbete kan äga rum på flera års tid. Någon pedagogisk hjälp/ utveckling, vilket också ingår i rektors uppgift, är ytterst svårt att ge medarbetarna på grund av den rådande situationen. Inom sina projekt på rektorsutbildningen får de i uppdrag att göra klassrumsbesök, vars fokus många gånger läggs mer på själva inlämningsuppgifterna än eleverna.

Rektorerna träffar elever för att prata med dem om hur de uppfattar det som sker i klassrummet i förhållande till vad de behöver lära sig. Tanken är att de tillsammans med lärarna ska kunna använda resultaten för att diskutera hur undervisning kan utformas på bästa möjliga sätt – för att eleverna ska få möjlighet att utveckla de olika förmågorna så långt som möjligt.

Men mycket är således bara tomt prat och när man väl kommer till kritan och stundande samtal om tjänsteplaneringarna, som inte alltid är så lätta att förstå, löne- och medarbetarsamtal resulterar de oftast inte mer än i ett schablonmässigt beskedssamtal – att verksamheten saknar pengar och att man får skatta sig nöjd med en minimal löneutveckling. Komvuxlärarna var sålunda inte en prioriterad lärargrupp, varken i statliga lärarlönelyftet eller Malmö stads inriktning i 2016 års löneöversyn.

Det finns en stor oro kring lärarnas otillfredsställande arbetssituation och allt för många brister vad gäller skolans organisation, men de anställda har inte mycket att sätta emot. Det går inte längre att ha det så. Personalen måste samla sina synpunkter och erfarenheter så att lärarna har samlade, konkreta och tydliga händelser och upplevelser att ta på inför framtida möten med ledningen eller dess överordnade!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *