Lika ansvar bör ge lika intäkter för renhållning av vårt närområde!

ANALYS —

Villaägare och andra fastighetsägare ska hålla rent runt fastigheten, som är en fråga om framkomlighet, trafiksäkerhet, trivsel och trevnad.

Därför ska man se till att ta upp skräp och ogräs, som finns utanför ens fastighet, på rätt sätt: ”Gångyta skall hållas i ett sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt att de krav tillgodoses som med hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas i fråga om trevnad, framkomlighet och trafiksäkerhet.” (ur Renhållningsstadgan 3 §)

Villaägare och andra fastighetsägare ska dessutom röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför sina hus. Det gäller även andra ytor för gångtrafiken, även om de inte kallas för trottoarer. Det säger stadgan om renhållning av gångbana. ”Det ankommer på fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka sanda gångbana respektive annan gångyta eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka.” (ur Renhållningsstadgan 6 §)

Kommunen tar hand om körbanor, cykelbanor samt övrig allmän platsmark. Kommunen och fastighetsägaren har således ett ”gemensamt ansvar” för renhållning. Men i praktiken är det skattebetalarna som står för notan och Kommunen för utförandet. ”Intäkter från parkeringsavgifter och p-böter ger kommunernas kassor rejäla tillskott. Intäkterna har ökat från 600 miljoner kronor 2002 till drygt en miljard kronor i fjol.” (SVT.se, Tisdag 11 juli 2006)

Villaägare och andra fastighetsägare har renhållningskostnader för flera tusenlappar om året, som intäkterna i deras verksamheter inte täcker. Vem ska subventionera deras del av renhållningen? Lika ansvar bör även ge lika intäkter för renhållning av vårt närområde!

Vad gäller prioritering vid snöröjning är det oacceptabelt att man ska behöva vänta i flera dagar för att få sin gata plogad. Villagator i tredje prioritering hinner dessvärre aldrig bli snöröjda. ”Tredje prioritet vid snöfall: Allmänna ytor och villagator med lite mindre trafik.” (www.malmo.se/vinter) Prioriteringarna är minst sagt ohållbara, föråldrade och behöver uppdateras. Inkompetens med andra ord.

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.