Hållbar utveckling och miljöengagemang i skolan

TEMA: Hållbar utveckling, skola

I september 2010 åkte sex representanter för Lärarutbildningen vid Malmö högskola till Kina på ett tre veckor långt studiebesök med egna fältstudier inom projektet Den globala resan. Syftet var interkulturellt lärande, att främja lärande för hållbar utveckling i ett globalt perspektiv och att etablera ett långsiktigt samarbete med Lärarutbildningen i Yunnan i Sydvästra Kina. (“Lärarutbildningen besöker Kina med Den globala skolan”, www.mah.se, 2010-03-29)

Det är bra att Lärarutbildningen besöker Kina med Den globala skolan och att pedagoger från olika skolor är med i projektet, men vad görs på nära hemmaplan? Det görs väldigt lite, eller ingenting alls, kring miljöarbetet på skolorna runtom i landet.

Varje svensk skola skulle må bra av att man hissade den gröna flaggan. Det skulle ge en god stämning och atmosfär. Skolornas miljöarbete har en positiv inverkan på såväl elevernas som lärarnas möjligheter till demokratiskt inflytande samt en större miljömedvetenhet. Därför borde svenska skolor genomsyras i större grad av ett hållbart miljötänkande. Tänk om det på väggarna runtom i salarna och klassrummen hängde elevarbeten om miljömärkning, återvinning och källsortering och engagerade elever som satt med i miljörådet för hållbar utveckling.

På många skolor saknas således ett starkt miljöengagemang, med bland annat miljöråd och en handlingsplan för miljöarbetet. Många av skolans personal kan exempelvis bli bättre på att sopsortera, återanvända och att stänga av elapparater och lampor. En ökad medvetenhet om skolans inne- och utemiljö kan påverka vår framtid!

Genom Grön Flagg kan skolor förbättra och fördjupa sitt miljöarbete. Man kan exempelvis skapa en egen skolträdgård med kompost och odlingslådor. Men det behöver arbetas fram miljömål inom temat närmiljö, mål som på olika sätt kan utveckla skolträdgården till ett naturligt inslag i elevernas hållbara lärande och vardag!

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.