En långsiktig hållbar skola är Sveriges nyckel till kunskap, hälsa och välfärd!

ANALYS–

Sverige har en kompetent och engagerad lärarkår med bland annat flera aktiva forskare och specialpedagoger som tar ansvar för skolan och eleverna. De har med andra ord den kunskap och de färdigheter som motsvarar skolans behov.

Men de begränsade kopplingarna mellan lärarnas yrkesutveckling, lärarutbildning och skolans behov är ett hinder och måste samordnas bättre. Det ska således till gemensamma riktlinjer, strategier, handlingsplaner och resurser för att utveckla och förbättra den svenska skolan. Lärarutbildningen har dock fått en tydligare struktur och högre kvalitet på många områden.

”Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning menar att det, vid sidan av en vassare lärarutbildning, behövs kompetensutveckling som ligger närmare klassrum och att arbetsgivaren har ett ansvar för att ge lärarna tid att planera och förbereda tillsammans. Maria Stockhaus lyfter också fram behovet av att stärka rektorernas coachande roll (…) Om den svenska skolan ska förbättras måste vi börja med det som händer i klassrummet, i det avgörande mötet mellan elev och lärare.” (”Elever i fokus för skola i världsklass”, www.skl.se)

En långsiktig hållbar skola är Sveriges nyckel till kunskap, hälsa och välfärd. Det handlar således om att skapa olika dimensioner av hållbar utveckling i skolan såsom det är i ekojordbruket, kommunikations- och fabriksvärlden samt bredare i samhället. Utbildningsministrarna i Östersjöområdet har dessutom kommit överens om ett Agenda 21-handlingsprogram om utbildning vars mål är hållbar utveckling i regionen. Men det kräver ett kraftfullt och enigt ledarskap både på det lokala och globala planet.

Man måste se på undervisningsyrket i dess stora helhet och försöka förbättra dess kvalitet samt höja statusen och konkurrenskraften på arbetsmarknaden. Det gäller även att se till att förbättra lärarnas personliga och individuella utveckling och skolans psykosociala arbetsmiljöer, att ha en målinriktad skola med fokus på att locka till sig samt hålla kvar lärare och pedagoger – och inte som idag att nedgradera lärarnas status och sålla bort dem.

Vem tar då ansvar för lärarna? Lärare upplever problem med hög arbetsbelastning, stress och undermålig arbetsmiljö, där man inte kan uppnå effektiv undervisning och arbetstillfredsställelse. Arbetsgivarna har ett ansvar och en skyldighet att garantera en tillfredsställande arbetsmiljö, samt att lugn och trygghet ska råda i skolan. Arbetsgivare gör allt för ofta förhastade beslut och ger inte skolledarna en chans att hinna hålla meningsfulla utvecklings- och lönesamtal med lärarna. Lönesamtalen förs oftast i en monologisk atmosfär och upplevs mer som ett besked än ett samtal.

”Svensk skola brottas med stora problem. Det är dock helt fel att skuldbelägga lärarna för detta”, anser Metta Fjelkner – f.d. ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR).

”Lärare har ett av Sveriges viktigaste yrken, men alldeles för dåligt betalt. Det är fel!” (Lärarförbundet, LF)

drac Ljubomir T. Dević, fil. kand.,
medlem i Skånes Författarsällskap och ASLA

Leave a Reply

Your email address will not be published.